martes, 31 de agosto de 2010

AMINA BUSCA FEINA PARTE III

2.2 Procés de creació del text de l’obra


La mecànica de l’aportació, la selecció i la fixació del material produït en les improvisacions

es feia de forma col·lectiva, encara que Jordi Forcadas sempre tenia la última paraula en

relació al text escollit tenint en compte l’interès que aquest pogués tenir. Hi ha una aportació

general de contingut que es seleccionarà de forma natural durant els assajos i la fixació

textual final no es donarà fins poc abans de les pre-estrenes.

En cap moment els actors van treballar amb el guió a la mà. A mida que passaven els dies,

s’aprenien els diàlegs a base d’improvisacions i repeticions dels esquemes fixats en assajos

anteriors. El procés d’edició definitiva del text es dóna, per descomptat, després de tenir la

sinopsis argumental ben definida. Després el diàleg improvisat es va refent dia a dia fins que

Forcadas hi dona el vist-i-plau. Forcadas va decidir enregistrar en vídeo algun moment dels

assajos però no ho va utilitzar perquè els actors s’aprenguessin el text o milloressin la seva

creació de personatge, sinó com una mena de documentació audiovisual del procés.

D’altra banda, el text d’Amina busca feina no està publicat oficialment. El text dramàtic amb

el qual treballem manté el títol en català però està escrit en castellà perquè fos més

accessible a l’Amina, ja que no sap ni llegir ni escriure català. Malgrat aquest text final, és

important recalcar que, tot i que durant les improvisacions s’anaven fixant els diàlegs que

transmeten les idees claus de cada escena i que finalment van quedar plasmades en el text,

cada cop que es torna a representar l’obra, els actors es permeten la llibertat d’improvisar

els diàlegs sempre sense alterar les idees que ja s’ha fixat i que es volen transmetre. El text

que tenim per objecte d’estudi d’aquest treball de recerca no és el mateix que el del dia de

l’estrena perquè a mida que s’ha anat representant la peça teatral, l’estructura dels diàlegs

s’ha vist modificada en alguns moments per raons ideològiques des del punt de vista social i

polític, tal i com veurem més endavant.

D’altra banda, quan un muntatge es reprèn després d’un temps els nous assajos fan que

s’introdueixin novetats importats tal com va passar durant l’última representació d’Amina

busca feina feta el gener del 2009 i de la qual parlarem extensament més endavant. D’altra

banda, Pa’tothom no ha tingut mai la intenció de publicar el text de l’obra i a la web només

es pot obtenir un breu dossier de l’obra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario